La Table alphabetique

 日本中世史基本用語集インデックス


Amida-butsu 阿弥陀仏
Antoku tenno 安徳天皇
Bakufu 幕府
Bosatsu 菩薩
Budda 仏陀
bushi 武士
chigyo-koku-sei 知行国制
chokusenshu 勅撰集
Chukyo tenno 仲恭天皇
daiei 題詠
daijin 大臣
Daigo tenno 醍醐天皇
daijo bukkyo 大乗仏教
Dainichi-nyorai 大日如来
dengaku 田楽
Dogen 道元
emakimono 絵巻物
Enyu tenno 円融天皇
Fujiwara 藤原
Fushimi tenno 伏見天皇
Genji 源氏
Genpei Kassen 源平合戦
Godaigo tenno 後醍醐天皇
Gofukakusa tenno 後深草天皇
Gofushimi tenno 後伏見天皇
Gohorikawa tenno 後堀河天皇
Goichijo tenno 後一条天皇
gokenin 御家人

Gonijo tenno 後二条天皇
Goreizei tenno 後冷泉天皇
Gosaga tenno 後嵯峨天皇
Gosanjo tenno 後三条天皇
Go sannen no eki 後三年の役
Goshirakawa tenno 後白河天皇
Goshui-waka-shu 後拾遺和歌集
Gosuzaku tenno 後朱雀天皇
Gotakakura-in 後高倉院
Gotoba tenno 後鳥羽天皇
Go-uda tenno 後宇多天皇
Gukansho 愚管抄
Hanazono tenno 花園天皇
Heian jidai 平安時代
Heiji no ran 平治の乱
Heike 平家 
Heike-monogatari 平家物語
Heishi 平氏
Heizei tenno 平城天皇
Hogen no ran 保元の乱
Hojo 北条
Honen 法然
honka-dori 本歌取り
Horikawa tenno 堀河天皇
Hosso-shu 法相宗

hotoke 仏 
Hyakunin-isshu 百人一首
hyakushu-uta 百首歌
Hyohanki 兵範記
Ichijo tenno 一条天皇
imayo 今様
In 院
insei 院政
Jien 慈円
jin no sadame 陣の定
Jisho-Juei no ran 治承・寿永の乱
jito 地頭
Jodoshu 浄土宗
Jokyu no ran 承久の乱
Junna tenno 淳和天皇
Juntoku tenno 順徳天皇
Kamakura jidai 鎌倉時代
Kameyama tenno 亀山天皇
Kampaku 関白
Kanmu tenno 桓武天皇
Kazan tenno 花山天皇
kebiishi 検非違使

Kegonshu 華厳宗
kenmitsu taiei ron 顕密体制論
Kinyo-waka-shu 金葉和歌集
Kokin-waka-shu 古今和歌集
Koko tenno 光孝天皇
Konoe tenno 近衛天皇
kugyo 公卿
Kukai 空海
Kumano mode 熊野詣
kumidai-hyakushu 組題百首
nyobo-nikki 女房日記
Manyo-shu 万葉集
mappo-shiso 末法思想
Meigetsuki 明月記
mikkyo 密教
Minamoto 源
Montoku tenno 文徳天皇
Murakami tenno 村上天皇
nanshoku 男色
nengo 年号
Nijo tenno 二条天皇
nikki 日記
Ninmyo tenno 仁明天皇
Nisso boeki 日宋貿易
Ogura Hyakunin-isshu 小倉百人一首
Reizei tenno 冷泉天皇
Rokujo tenno 六条天皇
ritsuryo 律令
Ryojinhisho 梁塵秘抄
Saga tenno 嵯峨天皇
Saicho 最澄
samurai 侍
Sanjo tenno 三条天皇
sanshu no jingi 三種の神器
Seiwa tenno 清和天皇
sekkan 摂関
Senzai-waka-shu 千載和歌集
Sessho 摂政
sessho-kindan 殺生禁断
Shijo tenno 四条天皇
Shika-waka-shu 詞花和歌集
Shikken 執権
Shinchokusen-waka-shu 新勅撰和歌集
Shingonshu 真言宗
Shinkokin-waka-shu 新古今和歌集
Shirakawa tenno 白河天皇
shoen 荘園

Shogun 将軍
shojo bukkyo 小乗仏教
shugo 守護
shushu 収集
sohei 僧兵
sokuei 速詠
Sutoku tenno 崇徳天皇
Suzaku tenno 朱雀天皇

Taira 平
Takakura tenno 高倉天皇
Tendaishu 天台宗
Tenno 天皇
Tsuchimikado tenno 土御門天皇
Tsuma-toi-kon 妻問い婚
Toba tenno 鳥羽天皇
Uda tenno 宇多天皇

uta awase 歌合
Yozei tenno 陽成天皇
yuishiki 唯識
yume 夢
Zen kunen no eki 前九年の役
Zen (Zenshu) 禅(禅宗)
zuryo 受領
Introduction pour le lexique

La Chronologie